Różne

Aktualny stan pogody - linki

Podajemy kilka linków gdzie można sprawdzić aktualny stan pogody, a także prognozy na najbliższych kilka dni. Czasami prognozy trochę się różnią dlatego polecamy porównać informacje z kilku źródeł.

Czytaj więcej...

Zaginanie światła w spekulacjach o gęstości wszechświata

Czasoprzestrzeń jest tworem wymyślonym przez Einsteina w celu opisania zjawiska grawitacji. Jest to model rzeczywistości, w której dokonujemy działań w 3 wymiarach przestrzennych i jednym czasowym. Zagięcie czasoprzestrzeni następuje pod wpływem masy. Im cięższa masa w danej przestrzeni, tym większe zagięcie czasoprzestrzeni. Zagięcie czasoprzestrzeni objawia się np. tym, że światło przebiegające koło ciężkiej gwiazdy zagina się. Tor światła zostaje zagięty także wtedy, gdy przebiega ono nieopodal czarnej dziury, dobiega ono do obserwatora nie po linii prostej, ale po krzywej lub nie do biega wcale.

Czytaj więcej...

Wyznaczanie odległości do obiektów dalekich

Metody fotometryczne nie są stosowane do pomiaru odległości obiektów dalszych niż bliskie i średnie spoza naszej Galaktyki. Dla poznania odległości bardzo dalekich obiektów stosuje się pomiar przesunięcia widma ku czerwieni ("redshift") danego obiektu. Stała Hubble'a  w aktualnym modelu wszechświata zakłada, że prędkość oddalania się danego obiektu jest proporcjonalna do jego odległości, dlatego z tej zależności można wyliczyć odległość obiektu. Metoda ta obarczona jest jednak błędem wyznaczenia stałej Hubble'a, a błąd względny wynosić może nawet 50%.

Czytaj więcej...

Układ współrzędnych ekliptycznych

To układ stosowany w zasadzie wyłącznie do określania położeń obiektów Układu Słonecznego i ich wzajemnych konfiguracji. Układ współrzędnych ekliptycznych jest układem, w którym podstawową płaszczyzną jest płaszczyzna ekliptyki, a osią główną - oś ekliptyki prostopadła do jej płaszczyzny. Współrzędnymi w układzie ekliptycznym są:
- długość ekliptyczna (λ),
- szerokość ekliptyczna (β).

Czytaj więcej...

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

Atmosfera ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem, jest to najbardziej zewnętrzna warstwa powłoki. Oprócz gazów takich jak: azot (78,09% objętości powietrza), tlen (20,95%), argon (0,93%), dwutlenek węgla (0,0333%) oraz śladowych ilości gazów szlachetnych (hel, neon, krypton i ksenon), zawiera także metan, wodór, tlenek i podtlenek azotu, ozon i związki siarki oraz (w znacznie mniejszych ilościach) m.in. radon i jego izotopy, jod, amoniak, a także przedostające się do atmosfery tzw. aerozole atmosferyczne, tj. pyły gleb, mikroorganizmy oraz substancje powstające w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Dolna granica atmosfery przenika powierzchnie  wód i lądów, a górna przechodzi w przestrzeń międzyplanetarną. Atmosfera pełni funkcję  ochronną przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, kształtuje klimat i umożliwia życie na Ziemi.

Czytaj więcej...

SETI AT Home czyli SETI@home

SETI@home to projekt internetowy obliczeń rozproszonych koordynowany przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, będący częścią programu SETI. Skrót SETI oznacza Search for Extraterrestrial Intelligence, czyli program którego celem jest poszukiwanie sygnałów od pozaziemskich cywilizacji, najczęściej w kosmicznym szumie radiowym.

Czytaj więcej...

Rozkład temperatury na ciele niebieskim na przykładzie Ziemi

Źródłem światła i ciepła na ciele niebieskim jest gwiazda. Źródłem światła i ciepła na Ziemi jest Słońce. Ilość ciepła jaką poszczególne rejony Ziemi otrzymują od Słońca nie jest jednakowa. Powierzchnia Ziemi jest różnie naświetlana w różnych miejscach oraz w różnych porach roku czy dnia. Naświetlenie przez Słońce zależy bowiem od kąta padania promieni słonecznych i od długości naświetlenia.
Czytaj więcej...

Promieniowanie reliktowe

Wczesny wszechświat był nieprzezroczysty dlatego też nie możemy go obserwować. 300 000 lat po Wielkim Wybuchu wszechświat stał się na tyle rzadki, że wypełniające go fotony gorącego promieniowania nie zostały do dziś pochłonięte przez żadne cząstki materii. Wtedy nastąpiło oddzielenie się materii od promieniowania. Fotony z tamtych czasów możemy obserwować dziś jako dochodzące do nas ze wszystkich stron promieniowanie tła. Choć promieniowanie to początkowo było tak gorące, jak otaczająca je materia tzn. około 1000 K, obecnie uległo tak znacznemu przesunięciu ku podczerwieni, że odpowiada promieniowaniu mikrofalowemu o temperaturze 2,7 Kelwinów.

Czytaj więcej...

Poprawka bolometryczna

Wyróżniamy jasność obserwowaną oraz jasność absolutną. Jasność obserwowaną dzielimy na: wizualną, fotograficzną, fotometryczną oraz bolometryczną czyli dla całego widma spoza atmosfery Ziemi.

Czytaj więcej...

Pasy Van Allena

Pasy Van Allena to część magnetosfery Ziemi, w której uwięzione są wysokoenergetyczne, naładowane cząstki elementarne i jony. Pasy van Allena mają kształt dwóch pierścieni, rozciągających się na odległość kilku promieni Ziemi, ponad równikiem magnetycznym.

Czytaj więcej...

Olbrzymie zwierciadło do badania nieba

W zakładzie w Tuscon, w Arizonie, dziewięć razy na minutę obraca się olbrzymi piec, w którego wnętrzu panuje temperatura 1170 stopni Celsjusza. W tym niesamowitym żarze roztopione szkło spływa do przypominającej plaster miodu formy odlewniczej, aby uformować dysk o lekko wklęsłej powierzchni i średnicy 3,5 m. Po trwającym miesiącami chłodzeniu, modelowaniu i polerowaniu, dysk przekształci się w zwierciadło będące duszą jednego z największych na świecie teleskopów.

Czytaj więcej...

Ogólna teoria wszystkiego i wymiary zwinięte

Wielu autorów badało praktyczne, logiczne i fantastyczne połączenia wszechświata z innymi wymiarami niż te nam znane, ale podejście artystyczne lub science fiction prowadzi do przedziwnych pomysłów. Najsławniejszy wymiar fantastyczny to wszechświat równoległy. Nowoczesna fizyka pomimo tych pomysłów będzie studzić nasze emocje. Inne wymiary są od dawna tematem fizyki teoretycznej a ich matematyczne reguły mogą zadziwiać.

Czytaj więcej...